projekt nr 7

7. Wykonanie oświetlenia na terenie ROD w Bytowie


Lokalizacja

ul. Miła, dz. nr 11/4 obręb 101 Bytów

Skrócony opis

Zaprojektowanie nowego oświetlenia parkowego wzdłuż głównej alei pieszej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Bytowie.

Opis projektu

Zaprojektowanie nowego oświetlenia parkowego wzdłuż głównej alei pieszej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Bytowie. Główne założenia zadania to: projekt techniczny oświetlenia, budowa nowej sieci oświetleniowej, ułożenie przewodu oświetleniowego w wykopie otwartym (przewiertem sterowanym), zakup i montaż lamp oświetleniowych typu parkowe, wykonanie przyłącza oświetleniowego do istniejącego oświetlenia przy ulicy Sychty w Bytowie. Prace związane z ułożeniem kabla oświetleniowego i montażem lamp należy prowadzić zgodnie z przepisami i normami, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz przepisami BHP. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do zasilania i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy montować po uprzednim wyciągnięciu przewodów zasilających do wysięgników. Oprawy należy montować na wysięgnikach, w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położeniu pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swojego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i podmuchu wiatru.

Termin realizacji

2022 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja zadania pn. „Wykonanie oświetlenia na terenie ROD w Bytowie” to projekt funkcjonalno-użyteczny dla wszystkich mieszkańców Bytowa, a w szczególności dla użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych, ich rodzin oraz mieszkańców przyległych osiedli skracających drogę do centrum miasta poprzez wykorzystanie głównej alei pieszej, biegnącej w centralnej części ogrodów działkowych łączącej ulicę Miłą z ulicą Sychy w Bytowie. Nowe oświetlenia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa poruszających się mieszkańców w/w aleją w okresie zmierzchu i świtu w szczególnie w okresie jesienno-zimowym oraz przyczyni się do wyeksponowania walorów estetycznych w/w obszaru.