Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. Montaż wiat przystankowych i poprawa estetyki istniejących


Lokalizacja

Przystanek autobusowy Domańskiego - Szkoła, Przystanek autobusowy Rzepnica – Cmentarz, oraz poprawa estetyki istniejących wiat

Skrócony opis

Przystanek autobusowy Domańskiego - Szkoła, Przystanek autobusowy Rzepnica – Cmentarz, oraz poprawa estetyki istniejących wiat.

Opis projektu

Przystanek autobusowy Domańskiego - Szkoła, Przystanek autobusowy Rzepnica – Cmentarz, oraz poprawa estetyki istniejących wiat (ilość zależna od kwoty podczas zapytania ofertowego – zakładam 3szt.)

Termin realizacji

maj 2022 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt zakłada utworzenie zielonych przystanków w wybranych lokalizacjach w Bytowie poprzez montaż nowych oraz obsadzenie roślinami pnącymi kilku istniejących już wiat. Roślinność rosłaby w skrzynkach i zostałaby wyprowadzona na kratownice lub linki wzdłuż bocznych oraz tylnej ściany wiat, bez ingerencji w ich konstrukcję.
Projekt nadaje nowy walor estetyczny przestrzeni miejskiej i wprowadza zieleń w miejscach, które były do tej pory jej pozbawione. Podobne konstrukcje z powodzeniem funkcjonują od lat w wielu miastach i zyskują coraz to większą popularność w naszym kraju. Dos nasadzeń należy wybrać gatunki odporne i szybko rosnące (clematis, milin amerykański, bluszcz hedera, cytryniec chiński, winobluszcz). Donice powinny posiadać izolację zabezpieczającą rośliny przed przemarzaniem. Sugeruję zamontowanie rynny na tyłach przystanku celem odprowadzenia wody bezpośrednio do donic z roślinami. Dzięki montażu nowych wiat oraz nasadzeniom pnączy przy istniejących oczekiwanie na pojazd komunikacji miejskiej stanie się przyjemniejsze, a wiaty przystankowe zyskają nową, bardziej estetyczną formę, co umili czas oczekiwania na autobus.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Montaż wiat przystankowych i poprawa estetyki istniejących

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bytowa, z siedzibą: Urząd Miejski w Bytowie ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, tel. 59 822 20 11, e-mail:
  urzad@bytow.com.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@bytow.com.pl ; tel. 59 822 20 11 lub listownie: Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów - w przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w  Urzędzie Miejskim w Bytowie oraz przysługujących Państwu uprawnień.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru wniosków oraz konsultacji społecznych ramach Budżetu Obywatelskiego w  gminie Bytów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
 4. Administrator posiada następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail. 
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być: komisja ds. weryfikacji zgłoszonych projektów i komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych, dostawcy usług internetowych oraz podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).
 7. Pozyskane dane będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia wniosku dotyczącego:
  - dostępu do treści swoich danych osobowych;
  - sprostowania swoich danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  Z ww. żądaniem może Pani/Pan wystąpić do administratora danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres podany powyżej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Administrator Pani/Pana dane osobowe otrzymał od uprawnionego podmiotu, tj. podmiotu sporządzającego wniosek.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.