Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. Budowa utwardzonego kostką placu postojowego przy świetlicy


Lokalizacja

dz. nr 33 obręb Ząbinowice, gmina Bytów

Skrócony opis

Realizacja zadania polega na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Ząbinowicach z kostki brukowej wraz ze ścieżką prowadzącą na plac zabaw.

Opis projektu

Realizacja zadania polega na wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Ząbinowicach z kostki brukowej wraz ze ścieżką prowadzącą na plac zabaw.
Parking położony jest na terenie działki nr 33 (obręb ewidencyjny Ząbinowice) i przylega bezpośrednio do drogi gminnej.
Na terenie działki nr 33 zostanie wykonany utwardzony teren postojowy z kostki brukowej, przeznaczony do parkowania samochodów osobowych. Lokalizację inwestycji obrazuje załączony plan sytuacyjny.
Zamierzenie inwestycyjne polega na wydzieleniu 5 stanowisk o szerokości 2,5 m oraz jednego stanowiska dla inwalidów o szerokości 3,6 m.
Nawierzchnia parkingu wykonana będzie z kostki brukowej betonowej typu cegiełka o grubości 8 cm w kolorze szarym, na podbudowie typu średniego.  Miejsca postojowe zostaną wydzielone pasami w kolorze grafitowym.
Plac parkingowy ograniczony zostanie na trzech bokach krawężnikiem drogowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. Od strony drogi przewidziano krawężnik najazdowy. Spadek poprzeczny przyjęto 2%, a spadek podłużny nawiązano do niwelety drogi.
Ścieżkę do placu zabaw zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie typu lekkiego ograniczonej obrzeżami 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Wejście na plac zabaw zostanie odznaczone kostką brukową o innym kolorze od całości co doda estetyki wybrukowanemu parkingowi i też będzie czytelną informacją dla parkujących kierowców, że tego przejścia nie należy zastawiać samochodem.

Termin realizacji

01.05.2022 r. – 31.07.2022 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Obecnie pojazdy osób korzystających z infrastruktury znajdującej się na działce nr 33 obręb Ząbinowice zatrzymują się głównie na murawie trawiastej przy świetlicy i placu zabaw. Pojazdy pozostawiają odciśnięte w murawie koleiny, w których zatrzymuje się woda
po opadach deszczu, a teren staje się grząski. Następuje degradacja estetyki zagospodarowanej nawierzchni trawiastej oraz powstaje czynnik utrudniający dzieciom i ich rodzicom dotarcie do placu zabaw oraz swobodne poruszanie się po tym terenie.
Wykonanie parkingu utwardzonego kostką brukową przyczyni się do poprawy dostępności obiektów użyteczności publicznej - świetlicy wiejskiej i placu zabaw, bezpośrednio przyległych do zamierzenia inwestycyjnego.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa utwardzonego kostką placu postojowego przy świetlicy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bytowa, z siedzibą: Urząd Miejski w Bytowie ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, tel. 59 822 20 11, e-mail:
  urzad@bytow.com.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@bytow.com.pl ; tel. 59 822 20 11 lub listownie: Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów - w przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w  Urzędzie Miejskim w Bytowie oraz przysługujących Państwu uprawnień.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru wniosków oraz konsultacji społecznych ramach Budżetu Obywatelskiego w  gminie Bytów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
 4. Administrator posiada następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail. 
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być: komisja ds. weryfikacji zgłoszonych projektów i komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych, dostawcy usług internetowych oraz podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).
 7. Pozyskane dane będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia wniosku dotyczącego:
  - dostępu do treści swoich danych osobowych;
  - sprostowania swoich danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  Z ww. żądaniem może Pani/Pan wystąpić do administratora danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres podany powyżej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Administrator Pani/Pana dane osobowe otrzymał od uprawnionego podmiotu, tj. podmiotu sporządzającego wniosek.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.