Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Budowa śmietników półpodziemnych na osiedlu Pochyła


Lokalizacja

ul. Pochyła dz. nr 93/27, Bytów

Skrócony opis

Zamontowane zostaną pojemniki półpodziemne. Montaż: wykop, wywóz nadmiaru zieleni, osadzenie pojemników oraz zagęszczenie.

Opis projektu

Zamontowane zostaną pojemniki półpodziemne: 1. O pojemności 5m3 na odpady zmieszane z wkładem workowym (2 szt.); 2. O pojemności 5m3 na odpady plastikowe z wkładem workowym; 3. O pojemności 5m3 na odpady papierowe z wkładem workowym; 4. O pojemności 3m3 na odpady szklane z workiem wzmocnionym trzywarstwowym;  5. O pojemności 3m3 na odpady BIO z wkładem workowym z misą na odcieki. Montaż: wykop, wywóz nadmiaru zieleni, osadzenie pojemników oraz zagęszczenie.

Termin realizacji

2022 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Tereny na osiedlu bloków (Pochyła 1,3,4,7 i 7a) wymagają uporządkowania. Obecnie znajdują się tam dwa budynki (wiaty) śmietnikowe. Są one nieestetyczne, zdewastowane i wymagają remontów. Szczególnie ten zbudowany w 1988 r. stojący między blokami nr 5 i 7 ułatwia nielegalne podrzucanie starych mebli i innych dużych odpadów, które powinny trafić do PSZOK-u. Sama budowa śmietnika stanowiąca centrum osiedla, ma negatywny wpływ na wygląd całego otoczenia. System pojemników półpodziemnych na odpady sprawi, że na osiedlu zamiast dwóch odrębnych śmietników będzie jedno estetyczne miejsce do zbierania odpadów. Ponadto potrzeba ta doskonale wpisuje się do planów zagospodarowania tej przestrzeni. Projekt budżetu obywatelskiego jest spójny  z projektem drogi, chodników i miejsc parkingowych na osiedlu Pochyła. Projekt budżetu obywatelskiego jest rozwiązaniem potrzeb zbiórki odpadów dla mieszkańców 210 gospodarstw domowych.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa śmietników półpodziemnych na osiedlu Pochyła

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bytowa, z siedzibą: Urząd Miejski w Bytowie ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, tel. 59 822 20 11, e-mail:
  urzad@bytow.com.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@bytow.com.pl ; tel. 59 822 20 11 lub listownie: Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów - w przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w  Urzędzie Miejskim w Bytowie oraz przysługujących Państwu uprawnień.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru wniosków oraz konsultacji społecznych ramach Budżetu Obywatelskiego w  gminie Bytów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
 4. Administrator posiada następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail. 
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być: komisja ds. weryfikacji zgłoszonych projektów i komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych, dostawcy usług internetowych oraz podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).
 7. Pozyskane dane będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia wniosku dotyczącego:
  - dostępu do treści swoich danych osobowych;
  - sprostowania swoich danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  Z ww. żądaniem może Pani/Pan wystąpić do administratora danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres podany powyżej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Administrator Pani/Pana dane osobowe otrzymał od uprawnionego podmiotu, tj. podmiotu sporządzającego wniosek.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.