Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Remont Domu Działkowca w Bytowie etap I


Lokalizacja

ul. Miła, dz. nr 11/4 obręb 101 Bytów

Skrócony opis

Remont Domu Działkowca w Bytowie etap I. Główne założenia zadania to: kompleksowy remont kuchni, zaplecza kuchennego i łazienki.

Opis projektu

Remont Domu Działkowca w Bytowie etap I. Główne założenia zadania to: kompleksowy remont kuchni, zaplecza kuchennego i łazienki. Główne zamierzenie – usunięcie starej glazury/płytek, zbicie starych tynków oraz zagruntowanie podłoża ścian, sufitu i podłogi. Kolejny etap remontu to wykonanie podwieszanego sufitu z nowym oświetleniem punktowym. Końcowym zadaniem będzie osadzenie  ościeżnic i drzwi wewnętrznych, położenie gładzi gipsowej oraz malowanie ścian i sufitu białą farbą emulsyjną.

Termin realizacji

2022 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja zadania pn. „Remont Domu Działkowca w Bytowie etap I.” to projekt funkcjonalno-użyteczny dla wszystkich mieszkańców Bytowa, a w szczególności dla użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych i ich rodzin. Głównym zadaniem ROD w Bytowie jest propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a w szczególności wszechstronnego znaczenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) dla rodzin działkowców i mieszkańców miasta, w tym również racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich. Celem ROD jest także działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska lokalnego, propagowanie wiedzy ogrodniczej, prowadzenie działalności społecznej, integracyjnej, wychowawczej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej na rzecz członków ROD, ich rodzin i mieszkańców miasta. Rolą ROD jest również dbałość o środowisko i przyrodę, przywracanie pozytywnego wizerunku terenom zdegradowanych, organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w prowadzeniu upraw, podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia oraz wszechstronny rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sposób zapewniający działkowcom i ich rodzinom aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby. Wyremontowanie pomieszczeń w budynku działkowca przyczyni się do poprawy funkcjonalności w/w pomieszczeń, kompleksowego wykorzystania budynku na wszelkiego rodzaju spotkania poświęcone ochronie środowiska, propagowania wiedzy ogrodniczej, imprez towarzyskich dla mieszkańców i działkowców np. dzień dziecka czy dzień ogrodnika. Remont pomieszczeń będzie służył wszystkim mieszkańcom Gminy Bytów. ROD im. „Odrodzenie” w Bytowie zawsze był i jest otwarty dla wszystkich chcących uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności jakimi są działkowcy.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Remont Domu Działkowca w Bytowie etap I

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bytowa, z siedzibą: Urząd Miejski w Bytowie ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, tel. 59 822 20 11, e-mail:
  urzad@bytow.com.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@bytow.com.pl ; tel. 59 822 20 11 lub listownie: Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów - w przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w  Urzędzie Miejskim w Bytowie oraz przysługujących Państwu uprawnień.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru wniosków oraz konsultacji społecznych ramach Budżetu Obywatelskiego w  gminie Bytów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
 4. Administrator posiada następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail. 
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być: komisja ds. weryfikacji zgłoszonych projektów i komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych, dostawcy usług internetowych oraz podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).
 7. Pozyskane dane będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia wniosku dotyczącego:
  - dostępu do treści swoich danych osobowych;
  - sprostowania swoich danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  Z ww. żądaniem może Pani/Pan wystąpić do administratora danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres podany powyżej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Administrator Pani/Pana dane osobowe otrzymał od uprawnionego podmiotu, tj. podmiotu sporządzającego wniosek.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.