Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Wykonanie oświetlenia na terenie ROD w Bytowie


Lokalizacja

ul. Miła, dz. nr 11/4 obręb 101 Bytów

Skrócony opis

Zaprojektowanie nowego oświetlenia parkowego wzdłuż głównej alei pieszej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Bytowie.

Opis projektu

Zaprojektowanie nowego oświetlenia parkowego wzdłuż głównej alei pieszej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Bytowie. Główne założenia zadania to: projekt techniczny oświetlenia, budowa nowej sieci oświetleniowej, ułożenie przewodu oświetleniowego w wykopie otwartym (przewiertem sterowanym), zakup i montaż lamp oświetleniowych typu parkowe, wykonanie przyłącza oświetleniowego do istniejącego oświetlenia przy ulicy Sychty w Bytowie. Prace związane z ułożeniem kabla oświetleniowego i montażem lamp należy prowadzić zgodnie z przepisami i normami, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz przepisami BHP. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do zasilania i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy montować po uprzednim wyciągnięciu przewodów zasilających do wysięgników. Oprawy należy montować na wysięgnikach, w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położeniu pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swojego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i podmuchu wiatru.

Termin realizacji

2022 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja zadania pn. „Wykonanie oświetlenia na terenie ROD w Bytowie” to projekt funkcjonalno-użyteczny dla wszystkich mieszkańców Bytowa, a w szczególności dla użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych, ich rodzin oraz mieszkańców przyległych osiedli skracających drogę do centrum miasta poprzez wykorzystanie głównej alei pieszej, biegnącej w centralnej części ogrodów działkowych łączącej ulicę Miłą z ulicą Sychy w Bytowie. Nowe oświetlenia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa poruszających się mieszkańców w/w aleją w okresie zmierzchu i świtu w szczególnie w okresie jesienno-zimowym oraz przyczyni się do wyeksponowania walorów estetycznych w/w obszaru.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wykonanie oświetlenia na terenie ROD w Bytowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bytowa, z siedzibą: Urząd Miejski w Bytowie ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, tel. 59 822 20 11, e-mail:
  urzad@bytow.com.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@bytow.com.pl ; tel. 59 822 20 11 lub listownie: Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów - w przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w  Urzędzie Miejskim w Bytowie oraz przysługujących Państwu uprawnień.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru wniosków oraz konsultacji społecznych ramach Budżetu Obywatelskiego w  gminie Bytów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
 4. Administrator posiada następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail. 
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być: komisja ds. weryfikacji zgłoszonych projektów i komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych, dostawcy usług internetowych oraz podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).
 7. Pozyskane dane będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia wniosku dotyczącego:
  - dostępu do treści swoich danych osobowych;
  - sprostowania swoich danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  Z ww. żądaniem może Pani/Pan wystąpić do administratora danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres podany powyżej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Administrator Pani/Pana dane osobowe otrzymał od uprawnionego podmiotu, tj. podmiotu sporządzającego wniosek.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.