Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Oświetlenie Makowej, Rumiankowej, Lawendowej, Stary Dworzec


Lokalizacja

Bytów, ul. Stary Dworzec dz. nr 1/12, ul. Makowa dz. nr 163, 162/43, 16/10, ul. Lawendowa dz. nr 162/42, ul. Rumiankowa dz. nr 164/10

Skrócony opis

Zaprojektowanie nowego oświetlenia drogowego wzdłuż ulic Stary Dworzec, Mokowa, Lawendowa i Rumiankowa w Bytowie.

Opis projektu

Zaprojektowanie nowego oświetlenia drogowego wzdłuż ulic Stary Dworzec, Mokowa, Lawendowa i Rumiankowa w Bytowie. Główne założenia zadania to: projekt techniczny oświetlenia, budowa nowej sieci oświetleniowej, ułożenia przewodu oświetleniowego w wykopie otwartym (przewiertem sterowanym), zakup i montaż lamp oświetleniowych typu uliczne, wykonanie przyłącza oświetleniowego do istniejącego oświetlenia przy ulicy Stary Dworzec w Bytowie i do skrzynki trafo przy ulicy Makowej w Bytowie. Prace związane z ułożeniem kabla oświetleniowego i montażem lamp należy prowadzić zgodnie z przepisami i normami, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz przepisami BHP. Pracownicy zatrudnieni przy montaż urządzeń elektroenergetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz powinni być przeszkoleni na zajmowanych stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa lub instrukcjach. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do zasilania i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy montować po uprzednim wyciągnięciu przewodów zasilających do wysięgników. Oprawy należy montować na wysięgnikach, w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położeniu pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swojego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i podmuchu wiatru.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja zadania pn. „Oświetlenie Makowej, Rumiankowej, Lawendowej, Stary Dworzec”  to inwestycja planowana w granicach terytorialnych Gminy Bytów. Projekt funkcjonalno-użyteczny związany z doświetleniem dróg gminnych istniejącego już osiedla Stary Dworzec i nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Makowej, Lawendowej, i Rumiankowej. Oświetlenie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców z tego rejonu, a szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły. Najwięcej zdarzeń drogowych występuje o zmierzchu i świcie w okresie jesienno-zimowym. Wykonanie oświetlenia zmniejszy zagrożenie wypadków/kolizji i poprawi  komfort poruszania się pieszych. Poprzez odpowiednie oświetlenie można wyeksponować również walory estetyczne danego tego obszaru.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Oświetlenie Makowej, Rumiankowej, Lawendowej, Stary Dworzec

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bytowa, z siedzibą: Urząd Miejski w Bytowie ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, tel. 59 822 20 11, e-mail:
  urzad@bytow.com.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@bytow.com.pl ; tel. 59 822 20 11 lub listownie: Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów - w przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w  Urzędzie Miejskim w Bytowie oraz przysługujących Państwu uprawnień.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru wniosków oraz konsultacji społecznych ramach Budżetu Obywatelskiego w  gminie Bytów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
 4. Administrator posiada następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail. 
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być: komisja ds. weryfikacji zgłoszonych projektów i komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych, dostawcy usług internetowych oraz podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).
 7. Pozyskane dane będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia wniosku dotyczącego:
  - dostępu do treści swoich danych osobowych;
  - sprostowania swoich danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  Z ww. żądaniem może Pani/Pan wystąpić do administratora danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres podany powyżej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Administrator Pani/Pana dane osobowe otrzymał od uprawnionego podmiotu, tj. podmiotu sporządzającego wniosek.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.