Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Dąbie i Świątkowo, budowa oświetlenia


Lokalizacja

Dąbie, dz. nr 55/48; 55/50,
Świątkowo dz. 38/5,
Grzmiąca dz. 101/4

Skrócony opis

Budowa oświetlenia przy drodze rowerowej polegać będzie na ustawieniu kolejno (około 4 szt. lamp oświetlających drogę pieszo-rowerową (działki 55/50 i 55/48)
Świątkowo: Budowa oświetlenia będzie polegać na ustawieniu około 2 szt. lamp przy drodze gminnej (działka 38/5).
Grzmiąca: Ustawienie na placu zabaw (działce 101/4) zestawu do zabaw, na wzór AVIS zestaw metalowy nr 3.

Opis projektu

Budowa oświetlenia przy drodze rowerowej polegać będzie na ustawieniu kolejno (około 4 szt. lamp oświetlających drogę pieszo-rowerową (działki 55/50 i 55/48)
Świątkowo: Budowa oświetlenia będzie polegać na ustawieniu około 2 szt. lamp przy drodze gminnej (działka 38/5).
Grzmiąca: Ustawienie na placu zabaw (działce 101/4) zestawu do zabaw, na wzór AVIS zestaw metalowy nr 3.

Termin realizacji

2022 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zrealizowane zadania – uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa (szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy szybko zapada zmrok) osób korzystających z ciągu pieszo-rowerowego. Są to między innymi mieszkańcy gminy Bytów, którzy przemieszczają się tym ciągiem do swojego miejsca pracy; mieszkańcy gminy Bytów oraz turyści, korzystający z ciągu pieszo w celu uprawiania sportu i rekreacji (rower, rolki, nordic walking, biegi, spacery). Ustawienie lamp przyczyni się również do wydłużenia godzin korzystania z siłowni zewnętrznej, która mieści się przy drodze rowerowej.
Budowa oświetlenia w Świątkowie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w tej części wsi. Służyć będzie wszystkim korzystającym z drogi, a także umożliwi w przyszłości dostosowanie kolejnych punktów świetlnych, jeśli ilość posesji w okolicy zwiększy się.
Ustawienie urządzenia do zabaw – zjeżdżalni na placu zabaw w Grzmiącej poprawi bezpieczeństwo oraz atrakcyjność placu zabaw w Grzmiącej oraz zachęci do częstości korzystania z placu rekreacyjnego.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Dąbie i Świątkowo, budowa oświetlenia

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bytowa, z siedzibą: Urząd Miejski w Bytowie ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, tel. 59 822 20 11, e-mail:
  urzad@bytow.com.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@bytow.com.pl ; tel. 59 822 20 11 lub listownie: Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów - w przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w  Urzędzie Miejskim w Bytowie oraz przysługujących Państwu uprawnień.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru wniosków oraz konsultacji społecznych ramach Budżetu Obywatelskiego w  gminie Bytów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
 4. Administrator posiada następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail. 
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być: komisja ds. weryfikacji zgłoszonych projektów i komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych, dostawcy usług internetowych oraz podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).
 7. Pozyskane dane będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia wniosku dotyczącego:
  - dostępu do treści swoich danych osobowych;
  - sprostowania swoich danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  Z ww. żądaniem może Pani/Pan wystąpić do administratora danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres podany powyżej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Administrator Pani/Pana dane osobowe otrzymał od uprawnionego podmiotu, tj. podmiotu sporządzającego wniosek.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.