Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. Rozświetlone Niezabyszewo – zakup i montaż lamp


Lokalizacja

Niezabyszewo i osiedle Cegielnia

Skrócony opis

Zadanie obejmuje zakup i montaż lamp w Niezabyszewie.

Opis projektu

Zadanie obejmuje zakup i montaż lamp w Niezabyszewie.

Termin realizacji

01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Oświetlenie sołectwa jest problemem od wielu lat goszczącym na każdym zebraniu sołeckim. Naszym celem jest rozwiązanie tego problemu przez montaż lamp. Urządzenia tego typu już istnieją w naszym sołectwie i się sprawdzają, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych dla budowy innej formy oświetlenia. Osiedle Cegielnia jest miejscem bardzo słabo oświetlonym. Tymczasowa droga dojazdowa do Firmy DH i innych firm istniejących na tym osiedlu jest miejscem dużego ruchu samochodowego i przemieszczania się pieszych. Niedawno miał miejsce niebezpieczny wypadek z udziałem dziecka. Montaż oświetlenia zasilanego prądem jest bardzo kosztowny, wymaga wielu pozwoleń i wydaje się odległym planem możliwym do zrealizowania. Tymczasem sołectwo stało się atrakcyjne dla młodych ludzi wielu z nich tu właśnie buduje swoje domy. Infrastruktura niestety nie nadąża za rozwojem naszego sołectwa, realizacja funduszu obywatelskiego rozwiąże problem oświetlenia na terenie Niezabyszewa.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rozświetlone Niezabyszewo – zakup i montaż lamp

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bytowa, z siedzibą: Urząd Miejski w Bytowie ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, tel. 59 822 20 11, e-mail:
  urzad@bytow.com.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@bytow.com.pl ; tel. 59 822 20 11 lub listownie: Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów - w przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w  Urzędzie Miejskim w Bytowie oraz przysługujących Państwu uprawnień.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru wniosków oraz konsultacji społecznych ramach Budżetu Obywatelskiego w  gminie Bytów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
 4. Administrator posiada następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail. 
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być: komisja ds. weryfikacji zgłoszonych projektów i komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych, dostawcy usług internetowych oraz podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).
 7. Pozyskane dane będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia wniosku dotyczącego:
  - dostępu do treści swoich danych osobowych;
  - sprostowania swoich danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  Z ww. żądaniem może Pani/Pan wystąpić do administratora danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres podany powyżej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Administrator Pani/Pana dane osobowe otrzymał od uprawnionego podmiotu, tj. podmiotu sporządzającego wniosek.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.