Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bytowa, z siedzibą: Urząd Miejski w Bytowie ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, tel. 59 822 20 11, e-mail:
    urzad@bytow.com.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@bytow.com.pl ; tel. 59 822 20 11 lub listownie: Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów - w przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bytowie oraz przysługujących Państwu uprawnień.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru wniosków oraz konsultacji społecznych ramach Budżetu Obywatelskiego w gminie Bytów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
  4. Administrator posiada następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail. 
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być: komisja ds. weryfikacji zgłoszonych projektów i komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych, dostawcy usług internetowych oraz podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).
  7. Pozyskane dane będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia wniosku dotyczącego:
    - dostępu do treści swoich danych osobowych;
    - sprostowania swoich danych osobowych;
    - ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
    Z ww. żądaniem może Pani/Pan wystąpić do administratora danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres podany powyżej.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  10. Administrator Pani/Pana dane osobowe otrzymał od uprawnionego podmiotu, tj. podmiotu sporządzającego wniosek.
  11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.